Katalog pravic mobilnih državljanov EU v Sloveniji

1) VOLILNA PRAVICA MOBILNIH DRŽAVLJANOV EU

V skladu z Zakonom o volitvah v državni zbor in Zakonom o volitvah za predsednika republike so mobilni državljani EU izključeni iz nacionalnih volitev, vendar lahko volijo in so voljeni na lokalnih volitvah (ne morejo kandidirati za župane) in lokalnih referendumih v skladu s 5. členom Zakona o lokalnih volitvah. Slednja je bila spremenjena 25. oktobra 2012 in je razširila pravico tistih mobilnih državljanov EU, ki nimajo stalnega prebivališča v državi, da volijo na občinskih volitvah (registracija ni potrebna, saj mobilni državljani EU samodejno štejejo za volivce). Poleg tega imajo mobilni državljani EU pravico voliti in glasovati na evropskih volitvah v skladu s 10. členom Zakona o volitvah poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament. Registracija slednjega ni samodejna, ampak na zahtevo volivca. Po odobritvi se registracija samodejno obnovi, če izpolnjujejo pogoje.

2) ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE MOBILNIH DRŽAVLJANOV EU

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju mobilne državljane EU, ki so zaposleni v Sloveniji, delodajalec prijavi v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS. Na podlagi takšne registracije bo mobilni državljan EU prejel slovensko izkaznico zdravstvenega zavarovanja, ki mu omogoča pridobivanje zdravstvenih storitev od zdravnikov in zobozdravnikov v javnih zdravstvenih zavodih, pa tudi od zasebnih zdravnikov, ki imajo pogodbene dogovore z ZZZS. Če je zdravstveno zavarovanje mobilnih državljanov EU urejeno v drugi državi, medtem ko je njegovo stalno prebivališče v Sloveniji, lahko dostopajo do zdravstvenih storitev v skladu s pravnim redom EU na podlagi potrdila o zdravstvenem zavarovanju, ki ga izda pristojni imetnik zdravstvenega zavarovanja v svoji državi izvora. Če mobilni državljan EU študira v Sloveniji, uporabi svojo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (EHIC) za uveljavljanje nujne medicinske pomoči.

3) SOCIALNO VARSTVENE PRAVICE MOBILNIH DRŽAVLJANOV EU (DRUŽINA)

V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih imajo mobilni državljani EU pravico zahtevati otroški dodatek, starševski dodatek, dodatek ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka in delno plačilo za izgubo zaslužka.

a) Otroški dodatek – do njega je upravičen eden od staršev ali skrbnik otroka. Otrok mora biti mlajši od 18 let in imeti (stalno ali začasno) prebivališče v Sloveniji. Dohodek družinskega člana ne sme presegati 1.034,14 EUR (januar 2020).

b) Starševski dodatek – je pravica, ki traja 365 dni po rojstvu otroka, pri čemer morata imeti mati in otrok stalno prebivališče v Sloveniji in trenutno prebivati ​​v Sloveniji. Upravičeni prejemniki starševskega dodatka so študentke in brezposelne matere. Starševski dodatek na otroka znaša 258,09 EUR mesečno.

c) Dodatek ob rojstvu otroka – je enkratno plačilo, namenjeno nakupu potrebnih predmetov za novorojenčka. Ta pravica velja za mobilne državljane EU s stalnim prebivališčem v Sloveniji, za katere povprečni mesečni dohodek družine ne sme presegati 64% povprečne mesečne plače v Sloveniji.

d) Dodatek za veliko družino – letno plačilo, namenjeno družinam s tremi ali več otroki, mlajšimi od 18 let, za mobilne državljane EU s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

e) Dodatek za nego otroka – do njega lahko dostopa eden od staršev ali skrbnik otroka, ki potrebuje posebno nego, če ima otrok stalno prebivališče v Sloveniji in prebiva v Sloveniji.

f) Delno plačilo za izgubo zaslužka – pravica za enega od staršev, ki preneha z zaposlitvijo ali začne z zmanjšanim delovnim časom zaradi oskrbe otroka s hudo motnjo v duševnem razvoju ali telesno okvaro.

4) SOCIALNO VARSTVENE PRAVICE MOBILNIH DRŽAVLJANOV EU (SOCIALNA POMOČ)

V skladu z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih imajo mobilni državljani EU pravico zahtevati socialno pomoč, dohodkovno podporo, nadomestilo za izgubo in pogreb. Splošni pogoji za prejemanje socialne pomoči in dohodkovne podpore so stalno prebivališče v Sloveniji.

a) Socialna pomoč – lahko jo ocenijo osebe, ki si ne morejo zagotoviti preživetja in ne morejo zagotoviti sredstev za minimalni dohodek zase in za svojo družino.

b) Dohodkovna podpora – lahko jo ocenijo osebe, ki so trajno brezposelne ali ne morejo delati (ženske nad 63 let in moški nad 65 let).

c) Izplačilo izgube – lahko se oceni na dan smrti, če bi bili mobilni državljani EU upravičeni do socialne pomoči ali dohodkovne podpore ali če njihov dohodek ne presega zakonsko dovoljenega praga (606 EUR za posameznika ali 909 EUR za družino).

d) Pogrebnina – lahko se oceni, če bi bil mobilni državljan EU pokopan v Sloveniji in bi bil na dan pogreba upravičen do socialne pomoči ali dohodkovne podpore ali njihov dohodek ne presega zakonsko dovoljenega praga (606 EUR za posameznik ali 909 EUR za družino).

5) SOCIALNO VARSTVENE PRAVICE MOBILNIH DRŽAVLJANOV EU (NEZAPOSLENOST)

V skladu z Zakonom o urejanju trga dela imajo mobilni državljani EU pravico dostopa do nadomestila za brezposelnost, če brezposelnost ni bila njihova krivda. Če so mobilni državljani EU brezposelni in želijo dostopati do nadomestil za brezposelnost, bi morali biti zavarovani najmanj 9 mesecev v zadnjih 2 letih pred brezposelnostjo (ali vsaj 6 mesecev v zadnjih 2 letih, če so mlajši od 30 let) in so v 30 dneh po nastanku brezposelnosti vložili zahtevek za nadomestilo za brezposelnost. Dolžina izplačila nadomestila je odvisna od prejšnje zavarovalne dobe in traja od najmanj 2 mesecev do največ 25 mesecev.

6) DOSTOP DO IZOBRAŽEVANJA OTROKE MOBILNIH DRŽAVLJANOV EU

Po Zakonu o tujcih, Pravilniku o programih za integracijo tujcev in Pravilniku o tečaju slovenščine za dijake srednjih šol, mobilni državljani EU nimajo le pravice do izobraževanja, temveč tudi pravico do udeležbe na tečajih slovenskega jezika. Če ste mobilni državljan EU, ki se je zaradi službe preselil v Slovenijo, imajo vaši otroci pravico do šolanja pod enakimi pogoji kot državljani te države v razredu z lastno starostno skupino, ki je enakovredna njihovemu razredu v državi izvora. – ne glede na njihov jezikovni nivo.

7) PRAVICA DO BIVANJA ZA MOBILNE DRŽAVLJANE EU

V skladu z Zakonom o prijavi prebivališča imajo mobilni državljani EU pravico urediti prebivališče kot začasno ali stalno. Razlika med njima upošteva 1 leto bivanja na naslovu, ki je sedanji in namenjen prihodnosti. Oblika bivanja je pomembna pri pridobivanju pravic do socialne varnosti. Če imajo mobilni državljani EU stalno prebivališče, lahko dostopajo do vseh socialnih ugodnosti. Če imajo mobilni državljani EU začasno prebivališče, lahko dostopajo le do družinskega dodatka, otroških dodatkov, pravice do starševske oskrbe in nadomestila za brezposelnost, ki so povezani s plačanimi prispevki. Vlogo za potrdilo o prijavi prebivališča je mogoče vložiti po preteku treh mesecev ali takoj po prihodu, če mobilni državljan EU ve, da bo v Sloveniji ostal dlje kot tri mesece. V tem primeru mobilni državljanov EU potrebuje enega izmed naslednjih potrdil:

 • dokazilo o zaposlitvi v Sloveniji;

 • dokazilo o samozaposlitvi v Sloveniji;

 • dokazilo o sprejemu na slovensko univerzo ali drugo obliko izobraževalne ustanove;

 • dokazilo o obstoju družine.

8) PRAVICA DO DELA ZA MOBILNE DRŽAVLJANE EU

V skladu z Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev mobilni državljani EU ne potrebujejo delovnega dovoljenja, da bi lahko delali v Sloveniji. Lahko se zaposlijo ali samozaposlijo, dokler oni ali njihov delodajalec delujejo v skladu s slovenskim zakonodajnim okvirom.

9) PRAVICA DO DRŽAVNIH ŠTIPENDIJ ZA MOBILNE DRŽAVLJANE EU

V skladu z Zakonom o štipendiranju imajo mobilni državljani EU s stalnim prebivališčem pravico do dostopa do državnih štipendij. Ta pravica ni priznana le njim, temveč tudi njihovim otrokom, če so vpisani v šolsko leto pred 22. rojstnim dnem. Zakon o štipendiranju razlikuje med dvema vrstama štipendij, in sicer:

 1. Državna štipendija – dodeljuje se otrokom in študentom, ki so vpisani v šolo in prihajajo iz socialno šibkejšega okolja.
 2. Zoisova štipendija – državne štipendije za nadarjene otroke ne glede na njihovo poreklo.

  Če se jim dodeli štipendija, imajo mobilni državljani EU pravico do finančnih dodatkov za prebivanje 25 km zunaj kraja šolanja in do finančnih dodatkov za uspeh (ocene nad 4,0 na srednji šoli in nad 8,00 na univerzitetni ravni).

10) PRAVICA DO USTANOVITVE IN SODELOVANJA V ZDRUŽENJIH ZA MOBILNE DRŽAVLJANE EU

V skladu z Zakonom o društvih imajo mobilni državljani EU pravico, da v celoti sodelujejo in ustanovijo društvo, če ima vsaj dva soustanovitelja. Če želi mobilni državljan EU ustanoviti društvo, mora upoštevati, da mora biti ime društva v slovenskem jeziku. Poleg tega je mobilni državljan EU lahko predsednik društva.

11) PRAVICA DO ČLANSTVA V POLITIČNIH STRANKAH ZA MOBILNE DRŽAVLJANE EU

V skladu z Zakonom o političnih strankah lahko mobilni državljan EU postane član politične stranke v skladu s pravili in določbami njenega statuta. V skladu s tem lahko mobilni državljani EU sodelujejo na lokalni in ravni EU, ko potekajo volitve. Pomembno je omeniti, da mobilni državljani EU ne morejo ustanoviti lastne stranke, saj je ta pravica priznana samo slovenskim državljanom.

12) PRAVICA DO PROSTEGA GIBANJA MOBILNIH DRŽAVLJANOV EU

Po Ustavi Republike Slovenije imajo mobilni državljani EU pravico, da se kadar koli prosto gibljejo in izberejo prebivališče, zapustijo Slovenijo in se v Slovenijo vrnejo. Ta pravica je lahko zakonsko omejena, vendar le, če je to potrebno za zagotovitev poteka kazenskega postopka, za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, za varovanje javnega reda ali kadar to zahtevajo interesi obrambe Slovenije.

13) DEDIŠČINSKE PRAVICE ZA MOBILNE DRŽAVLJANE EU

Po Zakonu o dedovanju imajo mobilni državljani EU v Sloveniji enake dediščinske pravice kot državljani Republike Slovenije. Ko družinski član umre v tujini, se lahko dediščina prenese na dediče na:

 • sodišče v državi EU, kjer je zapustnik nazadnje živel;

 • notar v kateri koli državi EU.

V zapuščinskem postopku bo organ običajno uporabil nacionalno zakonodajo Slovenije, če je pokojnik nazadnje tam živel – razen če zapustnik že izbere pravo svoje matične države.

14) SVOBODA IZRAŽANJA ZA MOBILNE DRŽAVLJANE EU

Po Ustavi Republike Slovenije je mobilnim državljanom EU zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Mobilni državljani EU imajo pravico pridobiti informacije javne narave, za katere je upravičen interes.

15) SVOBODA VEROIZPOVEDI ZA MOBILNE DRŽAVLJANE EU

V skladu z Zakonom o verski svobodi imajo mobilni državljani EU pravico do svobodnega prepričanja in veroizpovedi v zasebnem in javnem življenju. Mobilni državljani EU niso dolžni izraziti svojega prepričanja. Poleg tega imajo starši pravico, da svojim otrokom zagotavljajo versko in moralno vzgojo v skladu s svojimi prepričanji.

16) NAČELO NEDISKRIMINACIJE ZA MOBILNE DRŽAVLJANE EU

V skladu z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo so mobilni državljani EU zaščiteni pred diskriminacijo ne glede na spol, narodnost, raso ali narodnost, vero in prepričanje, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto, invalidnost in socialni status, lastnino, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščin na različnih področjih družbenega življenja.

17) DOSTOP DO PRAVICE IN ENAKE ZAŠČITE PRAVIC ZA MOBILNE DRŽAVLJANE EU

Po Ustavi Republike Slovenije je mobilnim državljanom EU zagotovljeno enako varstvo njihovih pravic v postopkih pred sodiščem in drugimi državnimi organi, lokalnimi oblastmi in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njihovih pravicah, dolžnostih in pravnih interesih. Imajo pravico, da se o njihovih pravicah, dolžnostih in obtožbah odloči brez nepotrebnega odlašanja pred neodvisnim, nepristranskim in zakonsko določenim sodiščem.

18) PRAVICA DO VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA IN AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA MOBILNIH DRŽAVLJANOV EU

Če je vozniško dovoljenje mobilnih državljanov EU izdano v njihovi matični državi, ga lahko uporabljajo v Sloveniji. Če v prometni nesreči poškoduje drugo osebo, zavarovalna polica mobilnega državljana EU, ki jo je sklenil pri domači zavarovalnici, veljavna v celotni EU. Ko vozniško dovoljenje mobilnih državljanov EU poteče in se preselijo v drugo državo EU, morajo zaprositi za podaljšanje v državi svojega stalnega prebivališča.

19) PRAVICA DO USTANOVITVE PODJETJA ZA MOBILNE DRŽAVLJANE EU

Po Zakonu o gospodarskih družbah lahko mobilni državljani EU ustanovijo podjetje, če imajo 7.500 EUR začetnega kapitala za registracijo novega podjetja. Za registracijo podjetja morajo mobilnih državljni EU imeti:

 1. osebni dokument (potni list);
 2. slovensko davčno številko (potrdilo o davčni številki ali EMŠO). 

20) PRAVICA DO OSNOVNEGA BANČNEGA RAČUNA ZA MOBILNE DRŽAVLJANE EU

V skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah za izdajo elektronskega denarja in plačilnih sistemih imajo mobilni državljani EU pravico do osnovnega bančnega računa v Sloveniji. V skladu s tem zakonom vsak mobilni državljan EU, tudi brez stalnega prebivališča. To pravico je mogoče omejiti le, če bi odprtje računa kršilo določbe zakona, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.